Warunki korzystania

Te warunki świadczenia usług ("Umowa") są umową pomiędzy Astra Software Ltd ("Astra" lub "my" lub "nasze") i Tobą ("Użytkownik" lub "Ty" lub "Twoje"). Umowa ta ustala ogólne zasady i warunki Twojego użytkowania produktów i usług udostępnionych przez Astrę i stronę MR-SERVERS-NET (zwanych dalej zbiorczo Usługami). Przez korzystanie z Usług zgadzasz się na związanie ta Umowa. Jeżeli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków tej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub uzyskiwania dostępu do tych Usług.

Dodatkowe zasady i umowy

Korzystanie z Usług jest również uregulowane przez następujące umowy, które są dołączone w odsyłaczach. Przez używanie Usług zgadzasz się również na przestrzeganie następujących umów.

Dodatkowe warunki mogą również dotyczyć niektórych usług i są dołączone w odsyłaczach w miejscu, którego dotyczą. Na przykład, jeżeli rejestrujesz domenę z za naszym pośrednictwem, wtedy Umowa rejestracji domeny również Ciebie dotyczy i będzie tutaj załączona.

Uprawnienia konta

Przez rejestrację lub używanie Usług, zapewniasz i gwarantujesz, że:

Transfery

Nasz zespół transferowy podejmie wszelki wysiłek, żeby pomóc Ci przenieść do nas Twoją stronę. Transfery przewidziane są jako usługa grzecznościowa.

Nie dajemy żadnych gwarancji co do możliwości, osiągalności czy czasu potrzebnego do zakończenia transferu konta. Każda firma hostingowa jest skonfigurowana odmiennie, a pewne platformy hostingowe przechowują dane w niekompatybilnym lub własnym formacie, który może uczynić niemożliwym lub bardzo utrudnionym migrację niektórych lub wszystkich danych z konta. W pewnych przypadkach nie móc asystować Tobie w przeniesieniu danych ze starego hosta. Darmowy transfer jest dostępny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty Twojej rejestracji.

Transfery poza okresem trzydziestu dni bedą realizowane odpłatnie. Skontaktuj się z naszym zespołem, żeby dowiedzieć się o wielkości kwoty do zapłaty. W żadnym wypadku firma Astra nie będzie odpowiadać za stratę lub zagubienie danych na skutek transferu do lub z firmy Astra. W każdym przypadku to Ty jesteś wyłącznie odpowiedzialny za kopiowanie swoich danych.

Zawartość MR-SERVERS.NET i firmy Astra

Z wyjątkiem Treści użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), wszystkie treści dostępne za pośrednictwem Usług, w tym projekty, tekst, grafika, obrazy, wideo, informacje, oprogramowanie, pliki audio i inne pliki oraz ich wybór i rozmieszczenie, a także całe oprogramowanie używane do zapewnienia Usługi (zwane łącznie "treścią Astra") stanowią własność firmy Astra lub jej licencjodawców. Zawartość Astry nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, oprawiana, reprodukowana, ponownie publikowana, pobierana, skanowana, wyświetlana, publikowana, przesyłana, sprzedawana lub wykorzystywana do jakichkolwiek celów w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, innej niż jako wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie. Użytkownikowi nie wolno, bezpośrednio ani pośrednio, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować pozyskać kodu źródłowego lub innych tajemnic handlowych z jakiejkolwiek zawartości Astry. Jakiekolwiek użycie Treści Astry, innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie, jest zabronione i automatycznie anuluje Twoje prawa do korzystania z Usług i Zawartości Astry. Wszelkie prawa do korzystania z zawartości Astry, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są zastrzeżone przez licencjodawców Astra i Astra.

Treść użytkownika

Użytkownik może przesyłać, przechowywać, publikować, wyświetlać i rozpowszechniać informacje, teksty, zdjęcia, filmy i inne treści w Usługach lub za ich pośrednictwem (zwane łącznie "Treścią użytkownika"). Treść użytkownika obejmuje wszelkie treści publikowane przez Ciebie lub przez użytkowników dowolnych witryn internetowych hostowanych za pośrednictwem Usług ("Witryny użytkowników"). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dowolną treść użytkownika oraz wszelkie transakcje lub inne działania prowadzone na lub za pośrednictwem stron internetowych użytkownika. Zamieszczając lub rozpowszechniając Treści użytkownika w Usługach lub za ich pośrednictwem, użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Astra, że ​​posiada wszystkie niezbędne prawa do publikowania lub rozpowszechniania takiej Treści użytkownika, oraz zamieszczanie lub rozpowszechnianie takiej treści użytkownika nie narusza prawa.

Nie dozwolone jest używanie katalogu / home / jako lokalizacji do umieszczania kopii zapasowych. W tym aplikacji cPanel / WHM / Third Party. Wszystkie strony internetowe są automatycznie archiwizowane co noc w bezpiecznej lokalizacji. Jeśli chcesz posiadać własne kopie zapasowe, MUSISZ zakupić od nas blokową pamięć masową. Astra zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich plików, które naruszają te zasady według naszego wyłącznego uznania. Użytkownicy, którzy naruszają te zasady, podlegają natychmiastowemu zawieszeniu i / lub wykluczeniu.

Wyłącznie w celu świadczenia Usług, niniejszym udzielasz firmie Astra niewyłącznego, wolnego od opłat, światowego prawa i licencji do: (i) używania, reprodukowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, modyfikowania, tłumaczenia, fragmentowania (w całości lub w części). w części), publikuje i rozpowszechnia Treści użytkownika; oraz (ii) tworzyć archiwalne lub zapasowe kopie Treści użytkownika i stron internetowych Użytkowników. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, Astra nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów w Treści użytkownika, z których wszystkie pozostają wyłącznie Twoje.

Astra nie kontroluje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika lub zawartość jakiejkolwiek informacji przechodzącej przez serwery Astra, koncentratory sieciowe lub Internet. Astra nie monitoruje Treści użytkownika. Jednakże użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Astra może, ale nie jest zobowiązana, natychmiast podjąć jakiekolwiek działania naprawcze według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, usunąć całość lub część Treści użytkownika lub stron internetowych użytkownika i zawiesić lub zakończyć wszelkie Usługi bez zwrotu pieniędzy w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy. Niniejszym zgadzasz się, że Astra nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu jakichkolwiek działań naprawczych, które może podjąć Astra.

Produkty i usługi innych firm

Dostawcy zewnętrzni

Astra może oferować określone produkty i usługi stron trzecich. Takie produkty i usługi mogą podlegać warunkom zewnętrznym dostawcy. Rabaty, promocje i specjalne oferty osób trzecich mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom i ograniczeniom ze strony zewnętrznego dostawcy. Powinieneś potwierdzić warunki każdego zakupu i korzystania z towarów lub usług u określonego dostawcy będącego stroną trzecią, z którym współpracujesz.

Astra nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dostępność lub aktualność towarów lub usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę. Użytkownik podejmuje wszelkie transakcje z tymi dostawcami zewnętrznymi na własne ryzyko. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji dotyczących dostawców zewnętrznych. Astra nie jest agentem, przedstawicielem, ani powiernikiem użytkownika ani podmiotem zewnętrznym w żadnej transakcji.

Astra jako sprzedawca lub licencjodawca

Astra może działać jako odsprzedawca lub licencjodawca niektórych usług stron trzecich, sprzętu, oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w związku z Usługami ("Produkty inne niż Astra"). Astra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Usługach, które powodują, że Produkty inne niż Astra stają się nieaktualne, wymagają modyfikacji lub modyfikacji lub w inny sposób wpływają na wydajność Usług. Wszelkie usterki lub wady fabryczne Produktów innych niż Astra sprzedawane, licencjonowane lub świadczone przez firmę Astra nie będą uznawane za naruszenie zobowiązań Astry wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie prawa lub środki prawne dotyczące własności, licencjonowania, działania lub zgodności wszelkich Produktów innych niż Astra ograniczają się do praw przyznanych przez producenta takiego Produktu Non-Astra. Użytkownik jest uprawniony do używania dowolnego Produktu nie należącego do Astra dostarczanego przez Astra wyłącznie w związku z korzystaniem z Usług w sposób dozwolony na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik nie będzie podejmował prób kopiowania, modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego lub manipulowania przy użyciu takiego Produktu Non-Astra lub używania go w inny sposób niż w związku z Usługami. Nie wolno odsprzedawać, przenosić, eksportować ani reeksportować żadnych Produktów innych niż Astra ani żadnych otrzymanych od nich danych technicznych, z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów, zasad i przepisów.

Witryny stron trzecich

Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością Astra ani nie są przez nie kontrolowane ("Witryny Osób Trzecich"), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafika, zdjęcia, projekty, dźwięk, wideo, informacje oraz inne treści lub przedmioty należące do stron trzecich lub pochodzące od nich ("Treści osób trzecich"). Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny stron trzecich ani treści stron trzecich dostępne za pośrednictwem Usług. Witryny stron trzecich i treści stron trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do Witryn stron trzecich lub dostęp do jakiejkolwiek Treści innej firmy lub korzystanie z nich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś zdawać sobie sprawę, że nasze warunki i zasady przestają obowiązywać. Powinieneś zapoznać się z warunkami i politykami odpowiednich stron trzecich, w tym z polityką zbierania danych i prywatności na dowolnej stronie internetowej, do której nawigujesz.

Osoby niepożądane (kraje, podmioty i osoby fizyczne)

Global Affairs Canada nakłada sankcje na mocy Ustawy Narodów Zjednoczonych (UNA), ustawy o specjalnych środkach gospodarczych (SEMA) lub ustawy o sprawiedliwości dla ofiar zaginionych zagranicznych urzędników (JVCFOA). W niektórych przypadkach może to uniemożliwić kanadyjskim firmom angażowanie się we wszystkie lub niektóre działania komercyjne w niektórych krajach objętych sankcjami (każdy z nich jest "sankcjonowanym krajem") oraz niektórymi osobami, organizacjami lub podmiotami. Jeśli znajdujesz się w kraju objętym sankcjami lub są wymienione w specjalnej ustawie o środkach ekonomicznych SDK, nie możesz się rejestrować, rejestrować, subskrybować ani korzystać z usług. O ile nie przewidziano inaczej za wyraźną zgodą, Astra nie rejestruje i nie zabrania korzystania z żadnej z naszych Usług w związku z żadną Nazwą Domeny Najwyższego Poziomu Kodeksu Krajowego ("ccTLD") dla jakiegokolwiek kraju objętego sankcjami.

Bezpieczeństwo konta i Astra Systems

Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że skrypty / programy zainstalowane pod twoim kontem są bezpieczne i uprawnienia katalogów są ustawione prawidłowo, niezależnie od metody instalacji. Gdy jest to możliwe, ustaw uprawnienia do większości katalogów na 755 lub maksymalnie restrykcyjne. Użytkownicy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za wszystkie działania podjęte na ich koncie. Obejmuje to naruszenie poświadczeń, takich jak nazwa użytkownika i hasło. Musisz użyć bezpiecznego hasła. Jeśli używane jest słabe hasło, Twoje konto może zostać zawieszone, dopóki nie zgodzisz się na użycie bardziej bezpiecznego hasła. Możliwe jest przeprowadzenie audytu, aby zapobiec używaniu słabych haseł. Jeśli audyt zostanie przeprowadzony, a Twoje hasło okaże się słabe, powiadomimy Cię o tym fakcie i damy Ci czas na zmianę lub aktualizację hasła przed zawieszeniem konta.

Usługi, w tym wszystkie powiązane urządzenia, sieci i urządzenia sieciowe, są świadczone wyłącznie w celu autoryzowanego użytkowania przez klientów. Astra może, ale nie jest do tego zobowiązana, monitorować systemy, w tym między innymi zapewniać, że korzystanie z nich jest dozwolone, w celu ułatwienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz w celu sprawdzenia procedur bezpieczeństwa, wytrzymałości i bezpieczeństwa operacyjnego. Podczas monitorowania informacje mogą być sprawdzane, rejestrowane, kopiowane i wykorzystywane do autoryzowanych celów. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na monitorowanie w tych celach.

Każde konto nawiązujące połączenie z siecią lub systemem innej firmy bez zezwolenia strony trzeciej może zostać zawieszone. Dostęp do sieci lub systemów poza bezpośrednią kontrolą wymaga wyraźnej pisemnej zgody strony trzeciej. Firma Astra może według własnego uznania zażądać dokumentacji potwierdzającej, że masz dostęp do sieci lub systemu innej firmy. Każde konto, które zostanie naruszone, może zostać wyłączone i / lub usunięte. Jeśli nie wyczyścisz swojego konta po otrzymaniu powiadomienia od firmy Astra o bieżącym numerze, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego konta. Na twoją prośbę Astra może oczyścić twoje konto za dodatkową opłatą.

Astra zastrzega sobie prawo do przeniesienia twojego konta z jednego centrum danych do drugiego w celu zachowania zgodności z obowiązującymi zasadami centrum danych, prawem lokalnym lub z przyczyn technicznych lub innych bez powiadomienia.

HIPAA / PIPEDA Zastrzeżenie. Nie jesteśmy zgodni z HIPAA lub PIPEDA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące przestrzeganie federalnych, prowincjonalnych, wojewódzkich lub stanowych przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, w tym danych medycznych lub innych poufnych danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą nie być odpowiednie do przechowywania lub kontroli dostępu do poufnych danych, takich jak informacje o dzieciach lub informacje medyczne lub zdrowotne. Astra nie kontroluje ani nie monitoruje informacji lub danych, które przechowujesz lub przesyła za pośrednictwem Usług. W szczególności zrzekamy się wszelkich oświadczeń lub gwarancji, że oferowane usługi są zgodne z federalną ustawą o przenośności i odpowiedzialności ubezpieczeniowej ("HIPAA") lub ustawą o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych ("PIPEDA"). Klienci wymagający bezpiecznego przechowywania "chronionych informacji zdrowotnych" zgodnie z definicją HIPAA / PIPEDA są wyraźnie zabronieni korzystania z Usług w tym celu. Przechowywanie i zezwalanie na dostęp do "chronionych informacji zdrowotnych" stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy oraz podstawy do natychmiastowego usunięcia konta. Nie podpisujemy "umów stowarzyszonych z firmami" i zgadzasz się, że Astra nie jest Business Associate lub podwykonawcą lub agentem zgodnie z HIPAA / PIPEDA. Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych, powinieneś skontaktować się z hello@mr-servers.net.

Zgodność z usługami

Użytkownik wyraża zgodę na pełną współpracę z Astra w związku ze świadczeniem Usług przez firmę Astra. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu lub oprogramowania, które mogą być niezbędne do korzystania z Usług. W zakresie, w jakim wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy może zależeć od wykonania przez Ciebie zobowiązań, firma Astra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia wynikające z niewywiązania się z zobowiązań w terminie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie Treści użytkownika i strony internetowe użytkownika są kompatybilne ze sprzętem i oprogramowaniem używanym przez firmę Astra do świadczenia Usług, które mogą być zmienione przez firmę Astra od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych wszystkich Treści użytkownika, w tym między innymi wszelkich Witryn użytkownika. Astra nie gwarantuje, że tworzymy kopie zapasowe jakiejkolwiek Treści użytkownika, a ty zgadzasz się zaakceptować ryzyko utraty dowolnej treści użytkownika.

Informacje o płatnościach

Wiele kont

Zabronione jest zakładanie przez Użytkowników wielu kont, aby nadużywać rabatów dla "nowych klientów". Użytkownicy naruszający te zasady będą mieli zawieszone wszystkie konta do momentu opłacenia wszystkich zaległych i skorygowanych faktur. Konta Użytkowników, którzy nadużywają naszego systemu rabatowego, mogą zostać skasowane bez zwrotu pieniędzy.

Przedpłata

Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że twoje informacje dotyczące płatności są aktualne i że wszystkie faktury są płatne na czas. Użytkownik zgadza się zapłacić za Usługi przed upływem okresu, w którym takie Usługi są świadczone. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, zasad i przepisów, otrzymane płatności zostaną najpierw zastosowane do najstarszej zaległej faktury na Twoim koncie rozliczeniowym.

Auto-odnowa / Subskrypcja

O ile nie postanowiono inaczej, użytkownik zgadza się, że do czasu i bez powiadomienia Astra o chęci anulowania Usług, opłaty będą naliczane automatycznie, aby zapobiec zakłóceniom w korzystaniu z Usług przy użyciu karty kredytowej lub innych informacji rozliczeniowych zapisanych w pliku.

Podatki

Wykazywane opłaty za Usługi nie obejmują żadnych obowiązujących podatków związanych ze sprzedażą, użytkowaniem, przychodami, podatkiem akcyzowym lub innymi podatkami nałożonymi przez jakikolwiek organ podatkowy. Wszelkie należne podatki zostaną doliczone do faktury Astra jako oddzielna opłata do zapłaty przez Ciebie. Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku zapłaty, chyba że ustalono pisemnie inaczej.

Opóźniona płatność

Wszystkie faktury muszą zostać opłacone w ciągu siedmiu (7) dni od daty wystawienia. Każda zaległa faktura na więcej niż siedem (7) dni może spowodować zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług. Dostęp do konta nie zostanie przywrócony, dopóki płatność nie zostanie zaksięgowana. Jeśli nie uiścisz opłat określonych w niniejszym dokumencie, Astra może zawiesić lub zamknąć Twoje konto i ponosić koszty windykacji poniesione przez firmę Astra, w tym, bez ograniczeń, wszelkie postępowania arbitrażowe i prawne, a także uzasadnione opłaty adwokackie. Astra nie będzie aktywować nowych zamówień ani aktywować nowych pakietów dla klientów, którzy mają zaległe saldo na swoim koncie.

Płatności domeny

Twoim obowiązkiem jest powiadomienie działu rozliczeniowego Astra za pośrednictwem biletu wsparcia po zakupie domeny. Powiadomienia o odnowieniu domeny są udostępniane jako przypomnienie, a firma Astra nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie odnowienia domeny ani powiadomienie klienta o przedłużeniu domeny. Odnowienie domeny jest rozliczane i odnawiane na 30 (trzydzieści) dni przed datą odnowienia.

Oszustwo

Jest to naruszenie niniejszej Umowy w przypadku niewłaściwego użycia lub nieuczciwego użycia kart kredytowych, kart obciążeniowych, przelewów elektronicznych, czeków elektronicznych lub jakiejkolwiek innej metody płatności. Astra może zgłosić wszelkie nadużycia lub oszukańcze użycie, zgodnie z decyzją firmy Astra, władzom rządowym i organom ścigania, usługom raportowania kredytowego, instytucjom finansowym i / lub firmom obsługującym karty kredytowe.

Spory dotyczące faktur

Masz dziewięćdziesiąt (90) dni na zakwestionowanie wszelkich opłat lub płatności przetworzonych przez Astrę. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące obciążenia na swoim koncie, skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem, aby uzyskać pomoc.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Astra oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy za usługi hostingu Astra. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 13 poniżej, jeśli nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany tymi usługami hostingowymi, a zamkniesz swoje konto w ciągu trzydziestu (30) dni od rejestracji w Usługach, otrzymasz zwrot kwoty zapłaconej za hosting minus opłata instalacyjna w wysokości 8,95 USD za podstawową i rozszerzoną oraz 19,95 USD opłata instalacyjna za plan hostingu biznesowego. Ta gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy wyłącznie opłat za usługi hostingowe i nie dotyczy opłat administracyjnych, opłat instalacyjnych za niestandardowe oprogramowanie lub innych opłat instalacyjnych ani żadnych opłat za inne dodatkowe usługi.

Anulowanie i zwroty

Metoda płatności

W przypadku skorzystania z jednej z poniższych metod płatności nie będą wypłacane żadne zwroty: przelewy bankowe, płatności Western Union, czeki i przekazy pieniężne. Jeśli skorzystasz z którejś z tych metod płatności, wszelkie odpowiednie środki zostaną przesłane na Twoje konto hostingowe zamiast zwrotu pieniędzy.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli konto z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy zostanie zakupione, a następnie anulowane w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od początku okresu obowiązywania ("Okres gwarancji zwrotu pieniędzy"), po otrzymaniu złożyć wniosek do Zespołu Wsparcia Astra ("Żądanie zwrotu") w ciągu trzydziestu (30) dni od wypowiedzenia lub anulowania ("Okres wypowiedzenia"), otrzymasz pełny zwrot wszystkich podstawowych opłat za hosting, które wcześniej zapłaciłeś firmie Astra za początkowy okres ("Zwrot pieniędzy z gwarancji zwrotu pieniędzy"); pod warunkiem, że zwrot Zwrotu Gwarancji Zwrotu będzie należny Tobie tylko po spełnieniu przez Ciebie i pod każdym względem warunków niniejszego paragrafu 13. Żądania zwrotu muszą być złożone na piśmie do Zespołu Wsparcia Astra. Zwroty będą wydawane tylko w przypadku podstawowych usług hostingowych i nie będą obejmować opłat administracyjnych, opłat instalacyjnych za niestandardowe oprogramowanie ani innych opłat za konfigurację, ani nie będą obejmować żadnych opłat za jakiekolwiek inne dodatkowe usługi. Zwroty z gwarancji zwrotu pieniędzy nie zostaną naliczone i nie zostaną wypłacone w żadnych okolicznościach, jeśli nie złożysz odpowiedniego Wniosku o zwrot w Okresie Obowiązywania.

Zwrot kosztów.

Tylko konta po raz pierwszy kwalifikują się do zwrotu. Na przykład, jeśli masz już konto u nas, anulujesz i zarejestrujesz się ponownie, lub jeśli otworzyłeś u nas drugie konto, nie otrzymasz zwrotu kosztów. Naruszenie niniejszej Umowy zrzeka się Twoich praw wynikających z polityki refundacji.

Produkty i usługi bezzwrotne

Nie ma zwrotów za nazwy domen, serwerów dedykowanych, opłat administracyjnych, opłat licencyjnych i opłat instalacyjnych dla niestandardowego oprogramowania. Zwróć uwagę, że zwroty domeny są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy domena została zamówiona w połączeniu z pakietem hostingowym i zostanie wydana według uznania firmy Astra. Wszelkie zwroty pieniędzy za nazwy domen zostaną obniżone o wartość rynkową gTLD. Zakupy ccTLD nie podlegają zwrotowi.

Proces anulowania

Użytkownik może wypowiedzieć lub anulować Usługi, przesyłając Astrę na piśmie za pomocą formularza anulowania. W takim przypadku: (i) będziesz zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat i opłat naliczonych przed skutecznością takiego anulowania oraz (ii) Astra może, według własnego uznania, zwrócić wszystkie opłacone z góry opłaty za podstawowe usługi hostingu w pełnym zakresie. miesiące pozostałe po skuteczności takiego anulowania (tj. częściowe opłaty za miesiąc nie zostaną zwrócone) pomniejszone o wszelkie opłaty instalacyjne, obowiązujące podatki i wszelkie upusty zastosowane do przedpłaty, pod warunkiem, że nie narusza Pan tej Umowy.

Po otrzymaniu formularza anulowania i potwierdzeniu wszystkich niezbędnych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformujemy Cię pisemnie (zazwyczaj e-mailem) o anulowaniu Twojego konta. Potwierdzenie anulowania będzie zawierać numer biletu / śledzenia w wierszu tematu w celach informacyjnych i do celów weryfikacji. Powinieneś natychmiast otrzymać automatyczny e-mail z numerem śledzenia, informującym, że "Twoja prośba została odebrana". Astra wkrótce potwierdzi Twoją prośbę i przerwie ją. Jeśli nie otrzymasz od nas odpowiedzi lub nie otrzymasz automatycznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu kilku minut po przesłaniu formularza anulowania, skontaktuj się z nami natychmiast. Wymagamy, aby wszystkie anulowania były dokonywane za pośrednictwem formularza online w celu (a) potwierdzenia tożsamości, (b) potwierdzenia na piśmie, że jesteś przygotowany na usunięcie wszystkich plików i wiadomości e-mail oraz (c) udokumentowania żądania. Ten proces ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów, nieuczciwych / złośliwych żądań oraz upewnienie się, że wiesz, że Twoje pliki, wiadomości e-mail i konto mogą zostać usunięte natychmiast i trwale po przetworzeniu żądania anulowania.

Anulowanie dla wspólnych kont będzie obowiązywać w dniu odnowienia konta.

Domeny

Odnowienie domeny jest rozliczane i odnawiane na 30 (trzydzieści) dni przed datą odnowienia. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie działu rozliczeniowego Astra za pośrednictwem biletu wsparcia, aby anulować rejestrację domeny co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą odnowienia. Po odnowieniu domeny nie zostaną zwrócone pieniądze. Wszystkie rejestracje i odnowienia domen są ostateczne.

Zagraniczne waluty

Wahania kursów wymiany dla płatności międzynarodowych są stałe i nieuniknione. Wszystkie zwroty są przetwarzane w dolarach kanadyjskich i będą odzwierciedlać kurs wymiany obowiązujący w dniu zwrotu. Wszystkie zwroty podlegają tym wahaniom, a firma Astra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany kursów wymiany między czasem płatności a czasem zwrotu pieniędzy.

Zakończenie Współpracy

Astra może zakończyć dostęp do Usług w całości lub w części bez powiadomienia w przypadku, gdy: (i) nie poniesiesz należnych opłat; (ii) naruszasz niniejszą Umowę; (iii) twoje zachowanie może zaszkodzić Astra lub innym osobom lub spowodować, że Astra lub inne osoby poniosą odpowiedzialność, zgodnie z ustaleniami Astry według naszego wyłącznego uznania; lub (iv) jak określono inaczej w niniejszej Umowie. W takim przypadku firma Astra nie zwróci użytkownikowi opłat uiszczonych przed takim rozwiązaniem, a Klient będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich opłat i należności naliczonych przed skutecznością takiego rozwiązania. Ponadto Astra może pobierać opłaty za wszystkie opłaty należne za Usługi za pozostałą część bieżącego okresu.

PO ZAKOŃCZENIU USŁUG Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, STRONY UŻYTKOWNIKA ORAZ INNE DANE ZOSTANĄ BEZPOWROTNIE USUNIĘTE.

Procesor, przepustowość i użycie dysku

Dozwolone użycie procesora i dysku.

Wszelkie wykorzystanie przestrzeni hostingowej zapewnianej przez firmę Astra podlega warunkom niniejszej Umowy i Zasadom dopuszczalnego użytkowania. Współdzielona przestrzeń hostingowa może być używana tylko w przypadku plików internetowych, aktywnej poczty e-mail i zawartości stron internetowych użytkownika. Współdzielone miejsce hostingu nie może być używane do przechowywania (mediów, wiadomości e-mail lub innych danych), w tym jako miejsce przechowywania plików elektronicznych, wiadomości e-mail lub hostów FTP. Astra wyraźnie zastrzega sobie prawo do przeglądania każdego współdzielonego konta w związku z nadmiernym wykorzystaniem procesora, miejsca na dysku i innych zasobów, które mogą być spowodowane naruszeniem niniejszej Umowy lub Zasad dopuszczalnego użytkowania. Astra może, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć dostęp do Usług, wprowadzić dodatkowe opłaty lub usunąć lub usunąć Treści użytkownika dla tych kont, które naruszają regulamin Astra.

Wykorzystanie przepustowości

Współdzielone serwery nie mają ograniczeń w zakresie przepustowości łącza.

Zmiana ceny

Astra zastrzega sobie prawo do zmiany cen, miesięcznej kwoty płatności lub innych opłat w dowolnym czasie. Przekażemy Ci powiadomienie z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, przed dokonaniem jakichkolwiek zmian cen. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za okresowe przeglądanie informacji rozliczeniowych dostarczanych przez firmę Astra za pośrednictwem narzędzia rozliczeniowego użytkownika lub innych metod komunikacji, w tym zawiadomień wysyłanych lub wysyłanych przez firmę Astra.

Kupony

Rabaty i kody kuponów są zarezerwowane tylko dla kont początkowych lub klientów po raz pierwszy i nie mogą być wykorzystywane do zakupu domeny, chyba że określono inaczej. Jeśli wcześniej zarejestrowałeś się przy użyciu konkretnej domeny, możesz nie zarejestrować się ponownie w tej domenie przy użyciu innego kuponu w późniejszym terminie. Wszelkie konta wykryte z naruszeniem tych zasad zostaną sprawdzone przez nasz dział sprzedaży, a odpowiednie obciążenia zostaną dodane do konta. Nadużywanie kuponów nie będzie tolerowane i może spowodować zawieszenie lub zakończenie Twojego konta. Wszystkie kupony i rabaty są ważne tylko przy pierwszym zakupie i nie mają wpływu na cenę odnowienia lub powtarzania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU Astra JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ANI trzecia osoba ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB MORALNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG, OR Treści Użytkownika, użytkownik lub STRONY INNE MATERIAŁY dostęp lub pobrany za pośrednictwem USŁUG, NAWET JEŚLI Astra jest świadome lub ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zawarte TUTAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Astry DO CIEBIE ANI stronie żądającej przez ciebie, DO JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, JEST OGRANICZONA DO KWOTY wypłacane, jeśli w ogóle, PRZEZ CIEBIE TO Astra DLA USŁUGI W TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED WSTĘPNYM DZIAŁANIEM ZWIĄZANYM Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. TO OGRANICZENIE ŁĄCZNE. ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO REKLAMACJI NIE ZWIĘKSZY TEGO OGRANICZENIA.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczać, bronić i zabezpieczać Astra, naszych oddziałów i ich oficerów, dyrektorów, pracowników i agentów (każdy z nich zwany „Zabezpieczona strona”, a łącznie „Strony Ubezpieczone”) przed wszelkimi roszczeniami, zniszczeń , straty, zobowiązania, garnitury, działania, żądania, postępowanie (czy prawnej lub administracyjnej) i wydatki (w tym, lecz nie ograniczając się do opłat, rozsądnych adwokackich) zagroził, zapewnił, czy złożone przez osobę trzecią przeciwko którejkolwiek z Strony Ubezpieczone wynikające z lub w związku z (i) korzystaniem przez Użytkownika z Usług, (ii) naruszeniem lub naruszeniem przez Użytkownika niniejszej Umowy; lub (iii) wszelkie działania lub zaniechania użytkownika. Warunki niniejszej sekcji pozostają w mocy po wypowiedzeniu niniejszej Umowy.

Niezależny wykonawca

Astra i Użytkownik są niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie umieszcza Astra i Użytkownika w relacji zleceniodawcy i agenta, partnerów lub wspólnych przedsięwzięć. Żadna ze stron nie ma, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, lub może reprezentować się jako posiadające wszelkie uprawnienia do zawierania umów lub zawarła żadnych umów w imieniu innego podmiotu lub zobowiązać lub wiązać drugą stronę w jakikolwiek sposób.

Prawo rządowe; Jurysdykcja

Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy, jej tworzenia lub naruszenia niniejszej Umowy, w tym roszczenia oparte na domniemanym czynu niedozwolonym, podlegają prawu materialnemu prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

Zrzeczenie się

Astra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Twoją firmę. Astra nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych w odniesieniu do Usług. Astra zrzeka się wszelkiej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w tym utraty danych wynikających z opóźnień, awarii dostaw, nieprawidłowych dostaw i wszelkich przerw serwisowych spowodowanych przez Astrę lub naszych pracowników.

Kopie zapasowe i utrata danych

Korzystanie z Usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa archiwizacji Astra działa raz na dobę i zastępuje wszystkie nasze poprzednie kopie zapasowe. Jednocześnie przechowywana jest tylko jedna noc kopii zapasowych. Ta usługa jest świadczona wyłącznie w ramach uprzejmości i może zostać zmieniona lub rozwiązana w dowolnym momencie według własnego uznania Astry. Konta większe niż 20 GB lub 100 000 i-węzłów NIE MOGĄ być zawarte w prawie żadnych kopiach zapasowych. Astra nie ponosi odpowiedzialności za pliki i / lub dane przechowywane na Twoim koncie. Zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność za wszystkie pliki i dane przesyłane oraz zachować wszystkie odpowiednie kopie zapasowe plików i danych przechowywanych na serwerach Astra.

Ograniczona gwarancja

USŁUGI DOSTARCZANE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "W JAKIM JEST" I "W DOSTĘPNYM PODSTAWIE". ILE zawarte w niniejszej sekcji, Astra i naszych oddziałów, pracowników, agentów, dostawców i LICENCJODAWCY ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, gdyż USŁUGI UDOSTĘPNIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. Astra I naszych oddziałów, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawcy nie ANI OŚWIADCZEŃ (I), które usługi będą NIEPRZERWANY, wolne od błędów lub całkowicie bezpieczni; (II) W ODNIESIENIU DO REZULTATÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UZYSKANE Z KORZYSTANIA Z USŁUG; Lub (iii) co do dokładności, niezawodności lub treść każdej informacji dostarczonej PRZEZ usług. Astra I naszych oddziałów, pracowników, agentów, dostawców i LICENCJODAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI, I WYRAŹNIE wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za treść wszelkich danych przeniesiona na od użytkowników lub gromadzone przez użytkowników na lub za pośrednictwem Usług. WARUNKI NINIEJSZEGO PUNKTU BĘDĄ PRZEWIDZIANE NA ZAKOŃCZENIE NINIEJSZEJ UMOWY.

Ujawnianie informacji do egzekwowania prawa

Astra może ujawnić dane Użytkownika organom ścigania bez dodatkowej zgody lub powiadomienia Użytkownika na podstawie zgodnego z prawem żądania takich agencji. W pełni współpracujemy z organami ścigania.

Całość porozumienia

Niniejsza Umowa, w tym dokumenty włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, zastępuje wszelkie wcześniejsze dyskusje, negocjacje i porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a niniejsza Umowa stanowi wyłączne i całkowite porozumienie między stronami w odniesieniu do kwestii objętych niniejszą Umową.

Nagłówki

Nagłówki w niniejszym dokumencie są wyłącznie dla wygody i nie są częścią niniejszej Umowy.

Zmiany w Umowie lub Usługach

Astra może w dowolnym momencie modyfikować, dodawać lub usuwać części niniejszej Umowy. Jeśli dokonaliśmy znaczących zmian w niniejszej Umowie, zamieścimy ogłoszenie na stronie MR-SERVERS.NET przez co najmniej trzydzieści (30) dni od momentu opublikowania zmian i wskazanie u dołu niniejszej Umowy daty ostatniego rewizja. Wszelkie poprawki do niniejszej Umowy zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania, o ile nie podano inaczej. Użytkownik zgadza się na wszelkie modyfikacje niniejszej Umowy, kontynuując korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie takich modyfikacji.

Astra zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub zaprzestania dowolnego aspektu Usług w dowolnym momencie.

Rozłączność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznana za nielegalną, nieważną lub niewykonalną w sądzie właściwym, pozostałe postanowienia lub części (o ile nie określono inaczej) pozostaną w mocy.

Zrzeczenie się

Żadne zaniechanie ani opóźnienie przez Ciebie lub Astra korzystania z jakichkolwiek praw lub środków na mocy niniejszej Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa, ani żadne pojedyncze lub częściowe korzystanie z jakichkolwiek praw lub środków nie wyklucza jakiegokolwiek innego lub dalszego korzystania z jakiegokolwiek prawa lub środka. Żadne wyraźne zrzeczenie się lub akceptacja jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania jakiegokolwiek postanowienia lub warunku niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron nie stanowi zrzeczenia się lub zgody na jakiekolwiek kolejne naruszenie lub niewykonanie zobowiązania w tym samym lub jakimkolwiek innym terminie lub jej warunek.

Zadanie; Następcy

Użytkownik nie może cedować ani przekazywać niniejszej Umowy ani żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Astra. Wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będą nieważne i nie będą miały żadnej mocy ani skutku. Astra może scedować nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i może zaangażować podwykonawców lub agentów w wykonywanie naszych obowiązków i korzystanie z naszych praw wynikających z niniejszej Umowy, bez zgody użytkownika. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać i będzie obowiązywać na korzyść stron i ich następców prawnych oraz dozwolonych cesjonariuszy.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (z wyjątkiem niedokonania płatności w terminie), jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez siły pozostające poza uzasadnioną kontrolą takiej strony, w tym, bez ograniczeń, pożar, powódź, działania siły wyższej, spory pracownicze, wypadki, wojny lub terroryzm, przerwy w transporcie lub komunikacji, niedobory zaopatrzenia lub niepowodzenie jakiejkolwiek strony trzeciej w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania związanego z produkcją lub dostawą wszelkie urządzenia lub materiały wymagane do wywiązania się przez tę stronę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Niezależni beneficjenci

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, nic w niniejszej Umowie nie jest przeznaczone, ani nic w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osobie innej niż strony niniejszej Umowy oraz ich następcom i dozwolonym cesjonariuszom. Niezależnie od powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każdy dostawca produktu lub usługi innej firmy, który został zidentyfikowany jako beneficjent będący stroną trzecią w opisie usługi, jest zamierzonym beneficjentem strony trzeciej postanowieniami niniejszej Umowy, ponieważ odnoszą się konkretnie do jej produktów lub usług i mają prawo bezpośrednio egzekwować warunki niniejszej Umowy w odniesieniu do swoich produktów lub usług wobec użytkownika, tak jakby był on stroną tej Umowy.

Ostatnia aktualizacja: 2018/02/28